กันยายน 2554

8 กันายน 2554

วิทยากร ประชุม “พัฒนาเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ ด้านการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก”
ณ โรงแรมราชพฤกษ์แกรนด์โฮเทล อ.เมือง จ.นครราชสีมา

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เครือข่ายมีความรู้ ความเข้าใจ และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน ให้สามารถสนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพช่องปาก ในชมรมผู้สูงอายุได้

เรื่องเล่า … รวมเรื่อง พัฒนาเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ “นครชัยบุรินทร์”

Advertisements

สิงหาคม 2554

25-26 สิงหาคม 2554

วิทยากร ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชมรมผู้สูงอายุต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

ณ โรงแรมท็อปแลนด์พิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ชมรมผู้สูงอายุได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การทำงานชมรมผู้สูงอายุ และเพื่อร่วมหาแนวทางการดำเนินงานชมรมผู้สูงอายุ ด้านการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก ในปี 2555 ร่วมกัน

เรื่องเล่า … รวมเรื่อง พัฒนาชมรมผู้สูงอายุต้นแบบที่ ศูนย์ฯ 9

3-5 สิงหาคม 2554

วิทยากร ประชุม สรุปผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียน เรื่อง การส่งเสริมทันตสุขภาพในชมรมผู้สูงอายุแบบผสมผสาน
ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่

เรื่องเล่า … 3 สไตล์ ชมรมผู้สูงอายุส่งเสริมสุขภาพช่องปาก กำแพงเพชร … ชมรมผู้สูงวัยเทศบาลตำบลลานกระบือ

เรื่องเล่า … 3 สไตล์ ชมรมผู้สูงอายุส่งเสริมสุขภาพช่องปาก กำแพงเพชร … ชมรมผู้สูงอายุบ้านโนนสมบูรณ์

เรื่องเล่า … 3 สไตล์ ชมรมผู้สูงอายุส่งเสริมสุขภาพช่องปาก กำแพงเพชร … ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลพรานกระต่าย

31 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2554

วิทยากร ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรุ้ “ตลาดนัดชมรมผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพช่องปาก” ปี 2554

ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล อ.เมือง จ.ขอนแก่น

Read the rest of this entry »

กรกฎาคม 2554

28-29 กรกฎาคม 2554

วิทยากร ประชุม ขยายชมรมผู้สูงอายุด้านสุขภาพช่องปาก ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพงานส่งเสริมสุขภาพช่องปาก ศูนย์อนามัยที่ 2 ชลบุรี

ณ โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท อ.เมือง จ.ลพบุรี

เรื่องเล่า … รวมเรื่อง 1 อำเภอ 1 ชมรมผู้สูงอายุส่งเสริมสุขภาพช่องปาก ที่เขต 2

21 กรกฎาคม 2554

มอบฟันเทียมพระราชทาน ในโครงการฟันเทียมพระราชทาน และการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 7 รอบ ณ ธันวาคม 2554

ณ มุกดาหาร แกรนด์ โฮเต็ล จังหวัดมุกดาหาร

เรื่องเล่า … มอบฟันเทียมพระราชทาน ให้ผู้สูงอายุที่ มุกดาหาร

19-20 กรกฎาคม 2554

นิเทศติดตาม โครงการฟันเทียมพระราชทาน และการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ จังหวัดมุกดาหาร

8 กรกฎาคม 2554

วิทยากร ประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชมรมผู้สูงอายุด้านสุขภาพช่องปากระดับเขต
โดย ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์

ณ โรงแรมพิมาน จังหวัดนครสวรรค์

Read the rest of this entry »

มิถุนายน 2554

23 มิถุนายน 2554

วิทยากร ประชุม การสร้างเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

ณ ห้องประชุมคูเมือง โรงแรมเทพนคร จังหวัดบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้ ในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุ เพื่อสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้ดูแลสุขภาพช่องปากของตนเอง ผ่านทางชมรมผู้สูงอายุ

มิถุนายน 2554

นิเทศติดตาม โครงการฟันเทียมพระราชทาน และการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ จังหวัดสมุทรปราการ

« Older entries